Vânzarea de lichidare

Constă în vânzarea accelerată, la preț redus, a totalității sau numai a unei părți din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, într-una dintre următoarele cazuri:

 1. încetarea definitivă a activității comerciantului.
 2. schimbarea proprietarului/chiriașului/mandatarului care exploatează structura de vânzare; această regulă nu se aplică dacă structura de vânzare este vândută/închiriată/cedată unei persoane juridice administrate de proprietarul inițial sau în care acesta este acționar. Acest caz se aplică comerciantului care preia exploatarea unei structuri de vânzare, inclusiv a stocului de mărfuri, și care nu dorește să vândă aceeași gamă de produse. Lichidarea poate avea loc doar cu privire la produsele preluate de la fostul comerciant, iar produsele cumpărate în perioada de lichidare de cel care a preluat structura de vânzare nu pot fi lichidate.
 3. încetarea din proprie inițiativă a activității comerciantului în structura de vânzare respectivă.
 4. încetarea activității ca urmare a anulării contractului de închiriere/mandat, în baza unei hotărâri judecătorești definitive/hotărâri judecătorești de evacuare silită.
 5. întreruperea activității comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puțin 5 luni de la momentul finalizării lichidării.
 6. schimbarea profilului structurii de vânzare (când comerciantul decide să schimbe complet obiectul de activitate), inclusiv schimbarea/suspendarea unei activități din structura de vânzare (când comerciantul decide să înlocuiască produsele vândute în unul sau mai multe raioane din cadrul structurii de vânzare cu alte produse).
 7. modificarea condițiilor de exploatare a suprafeței de vânzare, dacă lucrările depășesc 30 de zile, sunt efectuate în interiorul acesteia și structura de vânzare este închisă accesului consumatorilor în toată această perioadă. Trebuie menționat că lucrările de igienizare sau renovare care nu aduc modificări structurii de vânzare nu justifică vânzarea de lichidare.
 8. încetarea/anularea unui contract de distribuție cu clauză de aprovizionare exclusivă, dacă aceasta duce la modificarea condițiilor de exercitare a activității.
 9. vânzarea stocului de produse către moștenitorii legali ai comerciantului defunct, atunci când intervine decesul comerciantului persoană fizică sau asociat unic și moștenitorii legali nu doresc să continue activitatea acestuia.
 10. deteriorarea gravă a stocului de produse alimentare ca urmare a unor calamități (inundație, cutremur, incendiu etc.) sau acte de vandalism, cu condiția ca aceste produse să fie sigure pentru viața, sănătatea și securitatea consumatorilor.

Aspecte privind procedura:

 • Este supusă notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat la primăria de la structura de vânzare, cu cel puțin 15 zile sau 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare, în funcție de situația care justifică acest tip de vânzare.
 • Formularul notificării se adresează primarului și se depune la primăria de la structura de vânzare. Notificarea și lista de inventar se completează în câte două exemplare, un exemplar fiind depus/transmis la primărie, iar al doilea se păstrează la sediul structurii de vânzare, împreună cu confirmarea de primire de la primărie, dacă este cazul.
 • Perioada pentru care se notifică vânzarea de lichidare poate fi de 90 de zile, 60 de zile sau 15 zile, în funcție de situația care justifică acest tip de vânzare.
 • La cererea organelor competente, comerciantul are obligația de a prezenta documentele legale care dovedesc unul dintre cazurile prevăzute mai sus în termen de 10 zile de la finalizarea lichidărilor. Prin excepție, termenul este de 45 de zile atunci când lichidarea este justificată de lucrări de amenajare sau de încetarea contractului de distribuție cu clauză de aprovizionare exclusivă.

Documentele justificative sunt, după caz:

 1. declarație pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, în cazul:
  • încetării definitive a activității comerciantului;
  • încetării din proprie inițiativă a activității comerciantului;
  • întreruperii activității comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puțin 5 luni;
  • schimbării profilului structurii de vânzare;
  • suspendării sau înlocuirii unei activități comerciale;
  • vânzării stocului de produse către moștenitorii legali ai comerciantului defunct;
  • calamităților.
 2. declarație pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, însoțită de actele de constatare emise de autoritățile competente care să ateste deteriorarea, în cazul:
  • actelor de vandalism.
 3. declarație pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, însoțită de contractul/contractele de vânzare-cumpărate/închiriere/mandat, în cazul:
  • schimbării proprietarului/chiriașului/mandatarului care exploatează structura de vânzare.
 4. declarație pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, însoțită de devizul pentru lucrările de transformare și amenajare, în cazul:
  • modificării condițiilor de exploatare a suprafeței de vânzare.
 5. declarație pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, însoțită de contractul de distribuție/documentul care reziliază contractul de distribuție/contractul de franciză, după caz, în situația:
  • încetării unui contract de distribuție cu clauză de aprovizionare exclusivă care duce la modificarea condițiilor de exercitare a activității.
 6. hotărârea judecătorească definitivă/hotărârea judecătorească de evacuare silită, contractul de închiriere/mandat, însoțit de procesul-verbal de predare a structurii de vânzare, după caz, în situația:
  • încetării activității ca urmare a anulării contractului de închiriere/mandat, în baza unei hotărâri judecătorești definitive/hotărâri judecătorești de evacuare silită.

Observații finale:

 • Orice anunț sau formă de publicitate privind lichidările trebuie să menționeze în mod obligatoriu data de debut, durata acesteia și sortimentul de mărfuri supus vânzării.
 • Pe durata lichidării se pot lichida numai produsele înscrise în lista de inventar, aflate în stocul unității la data depunerii notificării. În acest sens, stocul este format din produsele expuse în spațiile de vânzare și cele aflate în depozitele acesteia. Nu vor fi incluse în acest stoc produsele aflate în antrepozite sau în depozitele situate în afara structurii de vânzare, chiar dacă pentru acestea a fost efectuată notificarea.
 • Pot fi lichidate doar produsele a căror contravaloare a fost achitată la data depunerii notificării/emiterii hotărârii judecătorești/survenirii evenimentelor care justifică astfel de vânzări.
 • Lichidările trebuie să aibă loc în structura de vânzare în care produsele au fost vândute în mod obișnuit, cu excepția cazurilor care justifică lichidarea descrise la pct. 3, pct. 4 și pct. 10. Produsele ce fac obiectul lichidării și care reprezintă doar o parte a stocului de produse trebuie depozitate separat și trebuie comercializate într-un raion/spațiu distinct.

Sursa fotografiei: https://unsplash.com/photos/5OfPf3_u_2c