Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice – dispoziții generale și obligații impuse statelor membre

1. Care este domeniul de aplicare al Directivei?

Directiva urmărește armonizarea dispozițiilor naționale în vederea asigurării unui nivel echivalent de protecţie în special a dreptului la confidenţialitate şi la respectarea vieţii private, în domeniul prelucrării de date cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice şi a asigurării liberei circulaţii a acestor date, a serviciilor şi echipamentelor de comunicaţii electronice în interiorul Comunităţii. Trebuie precizat că aceasta urmărește, de asemenea, protecţia intereselor legitime ale abonaţilor persoane juridice.

2. Care sunt domeniile în care Directiva nu se aplică?

Directiva nu se aplică activităţilor care nu sunt cuprinse în domeniul de aplicare al Tratatului de Instituire a Comunităţii Europene, activităţilor legate de siguranţa publică, de apărare, de siguranţa statului şi activităţilor statului în domeniul legii penale.

3. Care sunt serviciile vizate de Directivă?

Directiva se aplică prelucrării datelor cu caracter personal legate de furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii din cadrul Comunităţii, inclusiv al reţelelor publice de comunicaţii care presupun colectarea de date şi dispozitive de identificare.

Astfel, Directiva conține dispoziții referitoare la securitatea prelucrării datelor, confidențialitatea comunicațiilor, datele de transfer, identificarea apelurilor și a liniilor de conectare, datele de localizare, transferul automat al apelurilor, listele de abonați și comunicațiile nesolicitate.

4. Obligații ale statelor membre impuse de Directivă:
 • de a asigura confidenţialitatea comunicaţiilor şi a datelor de transfer aferente, transmise prin intermediul unei reţele de comunicaţii publice sau unor servicii publice de comunicaţii electronice, prin legislaţia internă. Acestea interzic astfel în special: ascultarea, înregistrarea, stocarea sau alte tipuri de interceptare sau supraveghere a comunicaţiilor şi a datelor de transfer aferente de către persoane altele decât utilizatorul, fără acordul utilizatorului în cauză.

Prin excepție, este permisă înregistrarea autorizată prin lege a comunicaţiilor şi a datelor de transfer aferente, în cursul desfăşurării procedurilor juridice comerciale având drept scop furnizarea dovezii unei tranzacţii comerciale sau pentru alte comunicări comerciale.

 • de a se asigura că stocarea de informaţii sau dobândirea accesului la informaţiile deja stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este permisă doar cu condiţia ca abonatul sau utilizatorul în cauză să îşi fi dat acordul, după ce în prealabil a primit informaţii clare şi complete.

Prin excepție, este permisă stocarea sau accesul tehnic cu unicul scop de a efectua transmisia comunicării printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării de către furnizor a unui serviciu al societăţii informaţionale cerut în mod expres de către abonat sau utilizator.

 • de a asigura aplicarea dispozițiilor de drept intern în vederea asigurării unui echilibru între dreptul abonaților de a primi facturi detaliate și dreptul acestora la confidenţialitate, prin asigurarea de metode alternative de plată şi comunicaţii care respectă mai mult dreptul la confidenţialitate al respectivilor abonaţi sau utilizatori.
 • de a se asigura că, în cazul în care există posibilitatea prezentării identificării liniei de apel şi de conectare, prestatorul de servicii publice de comunicaţii electronice informează publicul despre aceasta şi despre posibilităţile existente.
 • de a se asigura că există proceduri transparente prin care se reglementează modul în care furnizorul unei reţele publice de comunicaţii sau al unui serviciu public de comunicaţii electronice poate să nu ţină seama:
  • de eliminarea prezentării identificării liniei de apel, temporar, la cererea unui abonat care doreşte detectarea unor apeluri răuvoitoare sau de hărţuire.
  • de eliminarea prezentării identificării liniei de apel şi de refuzul sau absenţa temporară a acordului abonatului sau utilizatorului faţă de prelucrarea datelor de localizare pentru o linie, în cazul organizaţiilor care primesc apeluri de urgenţă, cum ar fi activitățile de urmărire penală, serviciile de ambulanţă sau pompierii, în scopul acţionării eficiente în urma unor astfel de apeluri.
 • de a se asigura că orice abonat sau utilizator are posibilitatea, prin mijloace simple şi în mod gratuit, să blocheze transferul automat de apeluri de la o terţă parte către terminalul abonatului.
 • de a se asigura că abonaţii sunt informaţi, în mod gratuit şi înainte de a fi incluşi în vreo listă, despre scopul sau scopurile unei liste imprimate sau electronice de abonaţi, accesibilă publicului sau care poate fi consultată prin serviciile de informaţii, în care pot fi incluse datele lor personale şi despre orice posibilă utilizare ulterioară existentă în baza funcţiilor de căutare, incluse în versiunea electronică a listei.
 • de a se asigura că abonaţii au posibilitatea să hotărască dacă datele lor personale se includ într-o listă publică de abonaţi şi, în caz afirmativ, în ce măsură aceste date sunt relevante pentru scopul listei enunţat de furnizor şi că pot să verifice, corecteze sau retragă astfel de date.
 • de a se asigura că interesele legitime ale abonaţilor, alţii decât persoane fizice, sunt eficient protejate în ceea ce privește includerea lor în liste publice de abonați și în privința comunicărilor nesolicitate.
 • de a adopta măsurile necesare pentru a se asigura că comunicările nesolicitate în scopul promovării directe, nu sunt permise fără consimţământul abonaţilor sau al utilizatorilor în cauză sau pentru abonaţii sau utilizatorii care nu doresc să primească astfel de comunicări.

Referitor la comunicările nesolicitate, Directiva prevede că folosirea sistemelor de apelare şi comunicare automate, fără intervenţie umană, a faxurilor sau a poştei electronice în scopuri de marketing direct este permisă numai în legătură cu acei abonaţi sau utilizatori care şi-au dat în prealabil consimţământul. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană fizică sau juridică obţine de la clienţii săi datele de contact electronice pentru poştă electronică, în contextul vânzării unui produs sau a unui serviciu, aceasta poate folosi respectivele date de contact pentru promovarea directă a propriilor produse sau a serviciilor similare, cu condiţia ca respectivilor clienţi să li se ofere în mod clar şi distinct posibilitatea de a se opune, într-un mod simplu şi gratuit, folosirii datelor lor de contact electronice în momentul culegerii acestora şi cu ocazia fiecărui mesaj ulterior, în cazul în care clientul nu a refuzat iniţial utilizarea acestor date în scopurile indicate.

În orice caz, este interzisă trimiterea de mesaje electronice în scopuri de promovare directă de produse sau servicii cu ascunderea identităţii expeditorului sau cu indicarea unei identităţi false a acestuia, fără indicarea unei adrese valabile la care destinatarul să poată trimite o cerere de încetare a trimiterii unor astfel de comunicări.

Este important de menționat că se poate aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor privind confidențialitatea comunicărilor, datele de transfer, prezentarea şi restricţionarea identificării apelurilor şi a liniilor de conectare și datelor de localizare, în cazul în care restrângerea lor constituie o măsură necesară, corespunzătoare şi proporţională în cadrul unei societăţi democratice pentru a proteja securitatea naţională, apărarea, siguranţa publică sau pentru prevenirea, investigarea, descoperirea şi urmărirea penală a unor fapte penale sau a folosirii neautorizate a sistemelor de comunicaţii electronice, fiind permisă reținerea temporară de date pentru o perioadă limitată.

Pentru a se asigura efectivitatea drepturilor prevăzute în Directivă, se prevede că statele membre stabilesc regimul penalităţilor, inclusiv sancţiunile penale, dacă este cazul, aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor naţionale adoptate în baza Directivei şi adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura de punerea în aplicare a acestora. Penalităţile prevăzute trebuie să fie efective, proporţionale şi descurajatoare şi se pot aplica indiferent de momentul în care a intervenit încălcarea, chiar dacă aceasta a fost rectificată ulterior.

Sursă fotografie: https://unsplash.com/photos/EhTcC9sYXsw