Vânzarea de soldare

 • Constă în vânzarea accelerată, la preț redus, a stocului de mărfuri sezoniere noi sau folosite/de ocazie dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.
 • Vânzarea de soldare trebuie precedată sau însoțită de publicitate. Formularul notificării vânzării de soldare se completează în două exemplare, un exemplar fiind depus/transmis la primăria de la structura de vânzare, iar al doilea exemplar se păstrează la sediul structurii de vânzare, împreună cu confirmarea de primire dacă este cazul.
 • Spre deosebire de vânzarea de lichidare, în cazul vânzării de soldare, lista de inventar pentru produsele de soldat va fi completată și păstrată la sediul structurii de vânzare pentru a putea fi prezentată organelor de control, nefiind necesară depunerea/transmiterea acesteia și la primărie.
 • Pot fi supuse soldării numai produsele nealimentare a căror desfacere are caracter sezonier, cum ar fi: confecții, tricotaje, încălțăminte, articole de sport, cosmetice, aparate de încălzire/climatizare, ventilatoare și alte produse similare.
 • Produsele supuse soldării trebuie depozitate separat de celelalte produse și trebuie vândute:
  • în raioane/spații special amenajate pentru soldare;
  • în cadrul acelorași raioane, caz în care trebuie bine individualizate.
 • Se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiția ca produsele propuse pentru soldare să fie oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date. Este interzisă în mod expres anunțarea unei soldări în alte cazuri și alte condiții decât acestea.
 • Perioadele de soldare pot fi stabilite de comerciant între următoarele perioade:
  • 15 ianuarie-15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă-iarnă;
  • 1 august-31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvara-vară.
 • Orice anunț sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice în mod obligatoriu data de debut a soldării, durata acesteia și sortimentul de mărfuri supus soldării, dacă vânzarea nu privește toate produsele din structura de vânzare.
 • Soldarea va avea loc în mod obligatoriu în structurile de vânzare în care produsele erau vândute în mod obișnuit.

Sursa fotografiei: https://unsplash.com/photos/sD1VpeflHBY

Vânzarea de lichidare

Constă în vânzarea accelerată, la preț redus, a totalității sau numai a unei părți din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, într-una dintre următoarele cazuri:

 1. încetarea definitivă a activității comerciantului.
 2. schimbarea proprietarului/chiriașului/mandatarului care exploatează structura de vânzare; această regulă nu se aplică dacă structura de vânzare este vândută/închiriată/cedată unei persoane juridice administrate de proprietarul inițial sau în care acesta este acționar. Acest caz se aplică comerciantului care preia exploatarea unei structuri de vânzare, inclusiv a stocului de mărfuri, și care nu dorește să vândă aceeași gamă de produse. Lichidarea poate avea loc doar cu privire la produsele preluate de la fostul comerciant, iar produsele cumpărate în perioada de lichidare de cel care a preluat structura de vânzare nu pot fi lichidate.
 3. încetarea din proprie inițiativă a activității comerciantului în structura de vânzare respectivă.
 4. încetarea activității ca urmare a anulării contractului de închiriere/mandat, în baza unei hotărâri judecătorești definitive/hotărâri judecătorești de evacuare silită.
 5. întreruperea activității comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puțin 5 luni de la momentul finalizării lichidării.
 6. schimbarea profilului structurii de vânzare (când comerciantul decide să schimbe complet obiectul de activitate), inclusiv schimbarea/suspendarea unei activități din structura de vânzare (când comerciantul decide să înlocuiască produsele vândute în unul sau mai multe raioane din cadrul structurii de vânzare cu alte produse).
 7. modificarea condițiilor de exploatare a suprafeței de vânzare, dacă lucrările depășesc 30 de zile, sunt efectuate în interiorul acesteia și structura de vânzare este închisă accesului consumatorilor în toată această perioadă. Trebuie menționat că lucrările de igienizare sau renovare care nu aduc modificări structurii de vânzare nu justifică vânzarea de lichidare.
 8. încetarea/anularea unui contract de distribuție cu clauză de aprovizionare exclusivă, dacă aceasta duce la modificarea condițiilor de exercitare a activității.
 9. vânzarea stocului de produse către moștenitorii legali ai comerciantului defunct, atunci când intervine decesul comerciantului persoană fizică sau asociat unic și moștenitorii legali nu doresc să continue activitatea acestuia.
 10. deteriorarea gravă a stocului de produse alimentare ca urmare a unor calamități (inundație, cutremur, incendiu etc.) sau acte de vandalism, cu condiția ca aceste produse să fie sigure pentru viața, sănătatea și securitatea consumatorilor.

Aspecte privind procedura:

 • Este supusă notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat la primăria de la structura de vânzare, cu cel puțin 15 zile sau 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare, în funcție de situația care justifică acest tip de vânzare.
 • Formularul notificării se adresează primarului și se depune la primăria de la structura de vânzare. Notificarea și lista de inventar se completează în câte două exemplare, un exemplar fiind depus/transmis la primărie, iar al doilea se păstrează la sediul structurii de vânzare, împreună cu confirmarea de primire de la primărie, dacă este cazul.
 • Perioada pentru care se notifică vânzarea de lichidare poate fi de 90 de zile, 60 de zile sau 15 zile, în funcție de situația care justifică acest tip de vânzare.
 • La cererea organelor competente, comerciantul are obligația de a prezenta documentele legale care dovedesc unul dintre cazurile prevăzute mai sus în termen de 10 zile de la finalizarea lichidărilor. Prin excepție, termenul este de 45 de zile atunci când lichidarea este justificată de lucrări de amenajare sau de încetarea contractului de distribuție cu clauză de aprovizionare exclusivă.

Documentele justificative sunt, după caz:

 1. declarație pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, în cazul:
  • încetării definitive a activității comerciantului;
  • încetării din proprie inițiativă a activității comerciantului;
  • întreruperii activității comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puțin 5 luni;
  • schimbării profilului structurii de vânzare;
  • suspendării sau înlocuirii unei activități comerciale;
  • vânzării stocului de produse către moștenitorii legali ai comerciantului defunct;
  • calamităților.
 2. declarație pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, însoțită de actele de constatare emise de autoritățile competente care să ateste deteriorarea, în cazul:
  • actelor de vandalism.
 3. declarație pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, însoțită de contractul/contractele de vânzare-cumpărate/închiriere/mandat, în cazul:
  • schimbării proprietarului/chiriașului/mandatarului care exploatează structura de vânzare.
 4. declarație pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, însoțită de devizul pentru lucrările de transformare și amenajare, în cazul:
  • modificării condițiilor de exploatare a suprafeței de vânzare.
 5. declarație pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, însoțită de contractul de distribuție/documentul care reziliază contractul de distribuție/contractul de franciză, după caz, în situația:
  • încetării unui contract de distribuție cu clauză de aprovizionare exclusivă care duce la modificarea condițiilor de exercitare a activității.
 6. hotărârea judecătorească definitivă/hotărârea judecătorească de evacuare silită, contractul de închiriere/mandat, însoțit de procesul-verbal de predare a structurii de vânzare, după caz, în situația:
  • încetării activității ca urmare a anulării contractului de închiriere/mandat, în baza unei hotărâri judecătorești definitive/hotărâri judecătorești de evacuare silită.

Observații finale:

 • Orice anunț sau formă de publicitate privind lichidările trebuie să menționeze în mod obligatoriu data de debut, durata acesteia și sortimentul de mărfuri supus vânzării.
 • Pe durata lichidării se pot lichida numai produsele înscrise în lista de inventar, aflate în stocul unității la data depunerii notificării. În acest sens, stocul este format din produsele expuse în spațiile de vânzare și cele aflate în depozitele acesteia. Nu vor fi incluse în acest stoc produsele aflate în antrepozite sau în depozitele situate în afara structurii de vânzare, chiar dacă pentru acestea a fost efectuată notificarea.
 • Pot fi lichidate doar produsele a căror contravaloare a fost achitată la data depunerii notificării/emiterii hotărârii judecătorești/survenirii evenimentelor care justifică astfel de vânzări.
 • Lichidările trebuie să aibă loc în structura de vânzare în care produsele au fost vândute în mod obișnuit, cu excepția cazurilor care justifică lichidarea descrise la pct. 3, pct. 4 și pct. 10. Produsele ce fac obiectul lichidării și care reprezintă doar o parte a stocului de produse trebuie depozitate separat și trebuie comercializate într-un raion/spațiu distinct.

Sursa fotografiei: https://unsplash.com/photos/5OfPf3_u_2c

Reguli de fixare și publicitate a prețurilor

1. Reducerea de preț trebuie raportată la prețul de referință practicat în acel spațiu de vânzare pentru produsele/serviciile identice. Prețul de referință reprezintă cel mai scăzut preț practicat în acel spațiu de vânzare în ultimele 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.

2. Orice anunț de reducere de prețuri trebuie să se adreseze ansamblului consumatorilor și să indice în cifre o reducere în raport cu prețurile de referință, cu excepția:

 • publicităților comparative de preț;
 • anunțurilor publicitare exclusiv literare, care nu conțin cifre;
 • anunțurilor de preț de lansare a unui nou produs pe piață;
 • anunțurilor publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de prețuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare.

3. Orice anunț de reducere de prețuri trebuie să precizeze:

 • reducerea efectivă în raport cu prețul de referință;
 • produsele/serviciile sau categoriile de produse/servicii la care se referă anunțul;
 • perioada pentru care produsele/serviciile sunt oferite la preț redus. În cazul lichidărilor/soldărilor/vânzărilor promoționale această condiție este îndeplinită și dacă este utilizată mențiunea ”până la epuizarea stocului”.

4. Referitor la publicitatea prin catalog și la ofertele de reducere de prețuri, în cazul vânzării prin corespondență, se prevede că acestea sunt valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu condiția ca această mențiune să figureze vizibil și lizibil în catalog.

5. Anunțul de reducere de preț exprimată în valoare absolută sau în procent, trebuie efectuat vizibil, lizibil și fără echivoc pentru fiecare produs/grupă de produse identice, astfel:

 • fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat.
 • fie prin mențiunile ”preț nou”, ”preț vechi” lângă sumele corespunzătoare.
 • fie prin menționarea procentului de reducere și a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat.

! Este interzisă prezentarea unei reduceri de preț pentru un produs/serviciu drept ofertă gratuită a unei părți din acesta.

! Orice anunț de reducere de prețuri care nu corespunde reducerii practicate efectiv, raportat la prețul de referință, constituie publicitate înșelătoare.

! Toate documentele justificative care atestă veridicitatea prețului de referință trebuie păstrate pentru a fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control.

! Aceste reguli nu sunt aplicabile atunci când reducerea de preț rezultă din creșterea cantității de produs conținută în ambalajul utilizat în mod uzual sau din creșterea numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.

! Produsele comercializate cu preț redus, cu 3 zile înainte de expirarea datei-limită de consum/termenului de valabilitate, se expun pe rafturi/în standuri, delimitate vizibil, cu informare corectă, completă și precisă a consumatorilor, nerespectarea acestei prevederi fiind considerată practică comercială incorectă.

! Orice produs/serviciu comandat în perioada indicată privind reducerea de preț trebuie livrat/prestat/furnizat la prețul indicat în anunțul respectiv, chiar dacă livrarea/prestarea/furnizarea are loc după finalizarea perioadei menționate în anunț.

Sursa fotografiei: https://unsplash.com/photos/kTd2PvtqE_o

Tipurile de vânzări cu preț redus

Vânzările cu preț redus sunt reglementate de Ordonanța Nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. Conform acestui act normativ, vânzările cu preț redus sunt următoarele:

 1. Vânzare de lichidare:
 • constă în vânzarea accelerată a totalității sau numai a unei părți din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.
 • trebuie anunțată sub denumirea de ”lichidare”.
 • trebuie însoțită sau precedată de publicitate.
 • se poate realiza în cazurile prevăzute în mod expres de lege.
 • sunt supuse notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat la primăria de la structura de vânzare.

2. Vânzare de soldare

 • constă în vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere noi sau folosite/de ocazie dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.
 • trebuie anunțată sub denumirea de ”soldare/soldări/solduri”.
 • trebuie însoțită sau precedată de publicitate.

3. Vânzări efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică:

 • sunt efectuate de producători care desfac direct produsele lor consumatorilor, fără a fi implicați intermediari.
 • aceste vânzări nu sunt supuse notificării.
 • se referă la: produse care nu au fost oferite anterior spre vânzare din cauza defectelor de fabricație; produse care fac obiectul retururilor din rețeaua comercială; stocul din producția sezonului anterior rămas nevândut.
 • pot fi efectuate în magazine de prezentare și desfacere deschise publicului, cu condiția ca stocul de astfel de mărfuri să fie individualizat și separat de celelalte produse.
 • pot fi efectuate și în depozite/spații special amenajate în acest scop în cadrul unităților de producție, cu condiția ca acestea să fie deschise publicului și să nu se adreseze doar angajaților producătorului.

4. Vânzări promoționale:

 • se referă la vânzări cu amănuntul/cash and carry/prestări servicii de piață.
 • pot avea loc în orice perioadă a anului.
 • aceste vânzări nu sunt supuse notificării.
 • trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  • să nu fie efectuate în pierdere;
  • să se refere la produse disponibile/reaprovizionabile sau servicii vândute/prestate în mod normal;
  • produsele și serviciile trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunțate sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil.

5. Vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut și este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiții comerciale normale:

 • se referă la produse care se comercializează cu ocazia unor sărbători (de exemplu: jucării tematice, globuri/ornamente pentru pomul de Crăciun; mărțișoare/alte produse personalizate pentru ziua de 1 sau 8 Martie; produse specifice sărbătorilor de Paști etc.)
 • se referă la produse care se comercializează cu ocazia unor manifestări culturale/sportive (de exemplu: produse inscripționate cu diverse însemne care fac referire la acel eveniment).

6. Vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute.

7. Vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate:

 • se referă la produse agroalimentare și horticole care sunt amenințate de o alterare rapidă datorită apropierii datei de depășire a termenului de valabilitate sau a datei durabilității minimale.
 • produse agroalimentare perisabile care trebuie păstrate în spații frigorifice și a căror conservare nu poate fi asigurată până la împlinirea termenului de valabilitate datorită defectării acestor spații din cauze obiective.
 • unele produse nealimentare (de exemplu: lacuri, vopsele când se apropie data de depășire a termenului de valabilitate și sunt susceptibile de deteriorare rapidă).

8. Vânzarea unui produs la preț aliniat la cel legal practicat de ceilalți comercianți din aceeași zonă comercială, pentru același produs, determinat de mediul concurențial.

9. Vânzarea produselor cu caracteristici identice ale căror prețuri de reaprovizionare s-au diminuat.

Este interzisă oferirea sau vânzarea produselor în pierdere cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 1-3, 5-9 (art. 16 lit. a)-c), e)-i) din Ordonanța Nr. 99/2000), precum și în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Vânzarea în pierdere este orice vânzare la preț egal sau inferior prețului de achiziție. Costul de achiziție este egal cu prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în starea de utilitate/intrarea în gestiune.

Sursa fotografiei: https://unsplash.com/photos/t0C0-B8y8Dk